MENU

Enakmen

Perundangan dibuat di peringkat Pihak Berkuasa Negeri:

  • Peraturan Perbandaran 1938

  • Enakmen Kereta Bab.167

  • Kaedah-kaedah Kereta (Kelantan 1969)