MENU
  • Mempertingkatkan perkhidmatan kepada orang ramai dengan lebih meluas dan memuaskan.

  • Memperteguhkan kewangan majlis sesuai dengan tarafnya sebagai organisasi yang berotonomi kewangan.

  • Memperkemaskan jentera pentadbiran majlis supaya menjadi Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan yang berkesan.

  • Mempertingkatkan keindahan dan kebersihan kawasan majlis.

  • Mempertingkatkan keupayaan majlis dalam merancang dan melaksanakan Program Pembangunan Ekonomi dan Sosial.

  • Memperhebatkan penglibatan masyarakat dalam Program Pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan oleh majlis.